V návodu je použita krbová vložka Romotop - HEAT L 2G S 60.44.33.13 na obestavbu krbové vložky byly použity kalciumsilikátové desky Skamotec.

 

1. krok - Penetrace 

Než začnete jednotlivé desky lepit a řezat, doporučujeme je napenetrovat. K tomuto účelu se používá penetrace SILAPEN. K aplikaci je možné použít klasický

váleček. Více o důležitosti penetrování se můžete dozvědět v samostatném článku Penetrace - proč je důležitá?

        

  

2. krok - Příprava na izolaci zadní stěny

Na zadní stěnu si nakreslete vodící čáry, podle kterých budete stavět konstrukci budoucího krbu. V našem případě bude hloubka krbu 65cm, což je míra,

která odpovídá požadavku výrobce krbové vložky na její dostatečné odvětrání. Tato šířka nám navíc usnadní práci, protože nebudeme muset desky

podélně zkracovat. Není však problém rozměry jakkoliv dle potřeby upravit.

     

  

 

3. krok - Izolace zadní stěny

Z jednoho kusu desky Skamotec nařízněte pásy o šířce 10 cm. Všechny díly napenetrujte penetrací Silapen. Důvod, proč je třeba izolovat přiléhající

stěny a jiné objekty před teplem uvolněným krbovou vložkou v obestavbě je podrobně popsán v našem článku Proč a jak izolovat zadní stěnu za krbem?

  


Nažezané pásy nalepte na zadní stěnu pomocí Silaterm. Pro jistotu doporučujeme pásy ke stěně zajistit i pomocí hmoždinek a šroubů.

  

             


Nařežte desky na potřebnou šířku a přilepte je na připevněné pásky tak, aby dole vznikla 5 cm mezera. Touto mezerou bude do prostoru mezi stěnou a

izolací proudit vzduch, který bude odvádět nashromážděné teplo.

  

  

Norma uvádí, že pokud je komín součástí obestavby, je třeba ho také izolovat. Přichystejte si tedy potřebné díly a nalepte je zboku na vnitřní stěnu komína.

          


V místě výstupu komínu rozdělte desku na dva kusy a vyřízněte z každé strany elipsu odpovídající vyústění komína. Desky se Vám v takovém případě

budou lépe umisťovat na místo. Případnou mezeru mezi deskou a vyústěním komína můžete vyplnit lepidlem SILATERM.

        

 

 

4. krok - Ustavení krbové vložky

Nyní je možné postavit před izolaci krbovou vložku a pomocí regulovatelných nožiček a vodováhy ustavit vložku do vodorovné polohy při pohledu zepředu

a do svislé polohy při pohledu zboku. Pokud se rozhodnete pro instalaci jiné krbové vložky, než je použita v tomto návodu, je třeba dodržet minimální

vzdálenosti vložky od izolace, které uvádí výrobce v návodu k obsluze. Pokud to v návodu uvedeno není, volí se minimální vzdálenost vložky od izolace

(vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však ne méně než 70 mm. V případě vložky s jmenovitým výkonem 10 kW by tedy

minimální vzdálenost od izolace byla 100 mm.

        

 

 

5. krok - Připojení vložky na komín

Jakmile usadíte krbovou vložku do potřebné polohy, napojte ji pomocí kouřovodů na komín. V případě, kdy je vyústění komína mimo osu vyústění z krbové

vložky, použijte na dopojení dvě nastavitelné kolena. První koleno 0-45° nasaďte na krbovou vložku, jako první díl kouřovodu, druhé koleno pak zasuňte

do komína (v případě keramického komína použijte ještě přechodový díl). Na obou kolenou pak nastavte takový úhel, aby bylo možné obě kolena

propojit rovnou troubou. Tu na přesný rozměr zkraťte pomocí brusky s řezacím kotoučem. Problematikou volby typu kouřovodu se podrobně zabýváme

v našem článku Jaké kouřovody pro krb zvolit?. Jak napojit kouřovod do sopouchu komína najdete v našem článku Jak napojit kouřovod do komínu?

        

 

Po připojení vložky na komín kontaktujte odbornou kominickou firmu a nechte si vystavit revizi o připojení krbové vložky na komín. Následně se ve vložce

provede zkušební zátop, během kterého se ověří těsnost spalinových cest i samotné vložky. Dojde také k vypálení barev a tmelů na kouřovodech a na

samotné vložce. Více o vypálení barvy najdete v našem článku Vypálení barvy při prvních zátopech

 

6. krok - Stavba uzavřené teplé části obestavby

Dříve, než nalepíte boky obestavby, je třeba do desky vyříznout otvor pro budoucí zabudování výdechové mřížky na levé straně obestavby. V našem případě

bude krb osazen výdechovými mřížkami s rozměry 16x45cm. Pokud Vám umístění výdechové mřížky z levé strany obestavby nevyhovuje, je možné její umístění

i na pravé straně (viz. konečný pohled na obestavbu s touto variantou).

  

  

Pomocí lepidla Silaterm nalepte spodní díly obestavby. Pro pevnější spoj a možnost rychlejšího postupu doporučujeme desky kromě lepení zajistit i pomocí

samořezných vrutů. Ideální je délka 100mm.

        

 

Mezi krycím rámečkem a obestavbou ponechte mezeru cca 3 mm, což je tloušťka o kterou se nakonec rozšíří obestavba po nanesení kamnářské malty

s perlinkou a obestavbou.

  

        

 

Obestavbu stavte tak, aby se desky SKAMOTEC nikde nedotýkaly krbové vložky, ani krycího rámečku. Tyto díly se totiž po zahřátí rozpínají a pokud by

byla obestavba kolem krbové vložky hodně natěsno, mohlo by dojít k poškození obestavby.

           


Stejným způsobem pokračujte i u ostatních desek obestavby. Dbejte přitom zvýšené opatrnosti co se týče přesnosti konstrukce. Konečná úprava krbu pomocí

malty a omítky je jen 3 mm silná, proto je potřeba, aby již samotná konstrukce krbu z kalciumsilikátových desek byla naprosto přesná.

        

 

Než horní desku nalepíte, udělejte do ní otvor pro budoucí výdechovou mřížku. V tomto případě se bude jednat opět o výdechovou mřížku s rozměrem

montážního rámečku 16x45cm.

  

 

 

Horní desku obestavby přilepte tak, aby jste zcela nezakryli výdech teplého vzduchu z prostoru mezi izolací a zadní stěnou. Touto mezerou musi odcházet

teplý vzduch, který se po delším topení v tomto prostoru nakumuluje.

     

 

Tímto by mohla být konstrukce krbu ukončena. V našem případě jsme však chtěli docílit optického rozšíření komína, proto jsme ke komínu ještě dolepili kousky

desek Skamotec, aby komín působil mohutnějším dojmem.

  

     

 

 

7. krok - Osazení obestavby krbovými mřížkami a demontáž krycího rámečku

Součásti všech námi nabízených výdechových mřížek je vždy tzv. montážní rámeček. Samotná mřížka je pak do tohoto rámečku pouze mechanicky zasunuta.

Sundejte tedy z výdechových mřížek montážní rámečky a zabudujte je do obestavby. Do vyřezaného otvoru v desce naneste spojovací maltu a do ní pak

zasuňte rámeček. Po zaschnutí malty je rámeček do obestavby pevně přichycen. Dříve, než začneme na krb nanášet kamnářskou maltu s perlinkou, sundejte

z krbové vložky krycí rámeček.

  

     

     

 

 

8. Krok - Omítka obestavby

Ať už plánujete konečnou povrchovou úpravu pomocí omítky, či obkladu, je předtím nutné na desky nanést tzv. nosnou vrstvu kamnářské malty s perlinkou.

Vystřihněte si tedy s perlinky pláty na boky a čelo obestavby. Namíchejte si dostatečné množství kamnářské malty WHITE 600 a pomocí hladítka ji naneste

na povrch obestavby. Než tato vrstva zaschne, přiložte do ní perlinku a přetáhněte druhou vrstvou kamnářské malty.

  

     

Stejným způsobem naneste kamnářskou maltu s perlinkou na všechny stěny krbu. V rozích obestavby lze použít armovací rohy. Doporučujeme však jen

použití celokovových armovacích rohů.

 

V této fázi je možné na krb buď nanést fasádní omítku nebo krb obložit kamenem, dlažbou apod. V případě, že byste chtěli krb omítnout, namíchejte

si dostatečné množství kamnářské omítky a pomocí hladítka naneste na obestavbu. Po částečném zaschnutí omítku vyhlaďte např. pryžovým

hladítkem nebo polystyrenem. 

        

 

 

9. Krok - Konečný nátěr, osazení výdechových mřížek a krycího rámečku

Proveďte konečný nátěr obstavby. K nátěru lze použít běžně dostupné barvy typu Primalex apod.

        


Nakonec nasaďte krycí rámeček a výdechové mřížky.

  

        

 

Takto by vypadala např. verze z umístěním sací mřížky na pravé straně.